polskiefirmy

WARUNKI UMOWY

§ 1 Obowiązywanie Warunków Umowy

 

1. Polskie Adresy (repr. przez Online Dienste - H. Kara), poniżej zwane "Zleceniobiorcą", są internetową książką branżową, zawierającą adresy polskich firm i usług w Republice Federalnej Niemiec.

2. Wpis (adres) ogłoszeniodawcy, zwanego poniżej „Klientem“ i wykonywanie usług przez Zleceniobiorcę odbywają się wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków Umowy, dla których obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem rozstrzygania roszczeń prawnych jest miejsce zamieszkania Zleceniobiorcy.

 

§ 2 Zakres usług

 

1. Klient może wpisać swój adres w każdej branży, każdym mieście. Ma on do dyspozycji cztery różne rodzaje adresów.

2. Adres Mini jest nieodpłatny. Adresy Mini Plus, Standard i Maxi podlegają opłatom rocznym.

3. Korzystanie z Forum jest bezpłatne i możliwe dla wszystkich użytkowników Internetu.

 

§ 3 Współdziałanie Klienta / Odpowiedzialność

 

1. Klient jest odpowiedzialny za treści swojego odpłatnego adresu.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń i zapisów na Forum.

3. Klient musi zapewnić, że treści prezentowane w Internecie odpowiadają ustawowym i prawnym wymaganiom i że nie naruszają praw osób trzecich.

4. Zleceniobiorca może odrzucić wpis do ksiązki branżowej, jeżeli dany adres narusza przepisy prawne lub prawa osób trzecich, oraz gdy jest sprzeczny z dobrymi obyczajami lub dotkliwie szkodzi interesom Zleceniobiorcy.

 

§ 4 Warunki płatności

 

1. Po dokonaniu wpisu do odpłatnych adresów klient zobowiązuje się do płatności ustalonych cen. Numer telefonu kosztuje 1,25 euro za miesiąc, albo 15 euro za rok. Adres Mini Plus kosztuje 2,50 euro za miesiąc czyli 30 euro za rok. Adres Standard kosztuje 5 euro za miesiąc czyli 60,00 euro za 12 miesięcy, Adres Maxi natomiast 7,50 euro za miesiąc czyli 90,00 euro  za rok. Aktualności kosztują jednorazowo 30,00 euro. Wszystkie ceny są cenami netto zgodnie z § 19 UmStG.

2. W przypadku zwłoki w uregulowaniu należności Klient otrzymuje jedynie upomnienie. Po upłynięciu wyznaczonego w upomnieniu terminu płatności Zleceniobiorca jest uprawniony do natychmiastowego wykasowania adresu Klienta.

3. Należności za usługi Zleceniobiorcy są regulowane poprzez wystawienie faktury, która wysyłana jest e-mailem lub pocztą.

4.  Adres zostaje aktywowany w systemie natychmiast po wpłynięciu Wniosku o wpis. Jeżeli aktywacja adresu nastąpi do 15 dnia danego miesiąca, Klient płaci pełną opłatę miesięczną. Po aktywacji adresu po 15 dniu danego miesiąca Klient płaci tylko połowę opłaty miesięcznej. Jeżeli Zleceniobiorca popadnie w zwłokę przy aktywacji adresu, Klient ma prawo do niższej opłaty za usługę (w wysokości 0,20 euro za każdy dzień zwłoki).

Adres zostanie natychmiastowo usunięty z systemu po wypowiedzeniu umowy.

 

§ 5 Ochrona danych

 

Klient wyraża zgodę na zapisanie jego danych w systemie książki branżowej. Te dane nie będą przekazywane do osób trzecich.

 

§ 6 Gwarancja / Zażalenia

 

1. Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za prawidłowość ukazywania danych udostępnionych przez Klienta w systemie książki branżowej, jak i za możliwość dostępu do książki branżowej oraz ukazywania zapisanych danych w Internecie. Gwarancją nie objęte są zakłócenia, wynikające z braków i przerw w sieci telekomunikacyjnej i w Internecie.

2. Zleceniobiorca będzie starał się natychmiastowo usunąć poważne zakłócenia, będące w jego sferze wpływu; mniej istotne braki będą usuwane w stosownym terminie. Zleceniobiorca może w przypadku płatnych usług najpierw uzupełnić braki lub zaoferować usługę zastępczą. Jeżeli te próby się nie powiodą, Klient jest uprawniony do żądania zmniejszenia opłaty za usługę lub może odstąpić od umowy.

 

3. W przypadku usług darmowych Zleceniobiorca nie ponosi gwarancji. Na życzenie bądź zażalenie Klienta bezpłatny adres w formacie Mini może zostać usunięty z książki branżowej. W związku z tą okolicznością Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. 

§ 7 Czas trwania umowy / Wypowiedzenie

 

1. Czas trwania umowy za usługi płatne wynosi 12 miesięcy i może zostać wypowiedziana każdorazowo do końca roku. W innym przypadku czas trwania umowy przedłuża się o następne 12 miesięcy.

2. Wypowiedzenie wymaga w celu skuteczności formy pisemnej (możliwy jest też e-mail bądź faks).

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w celu  skuteczności. Jako forma pisemna akceptowany jest e-mail.

2. Niniejsze Warunki Umowy zostały sformułowane również w wersji niemieckiej.

 

Stan: 12.01.2015